Husorden


Der henvises også til lejekontrakten, lejeloven og gårdlaugets husorden

Benyttelse af lejligheder og lokaler


 1. Lejer skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejligheden og dennes installationer.

 2. Vask, tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted på fastsatte steder og tider. Tøjtørring samt luftning af sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer eller altaner er ikke tilladt.

 3. Vandspild skal undgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet.

 4. Brændsel må kun anbringes på anvist sted. Flydende brændsel skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig stilles på/i trapper, gange, lofter eller kældre.

 5. Benyttelse af radio, TV, musikanlæg, symaskiner, musikinstrumenter o. lign. skal ske under hensyn til de øvrige beboere i tiden kl. 23.00 - 06.00.
  Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere og må ikke benyttes i tiden kl. 20.00 - 08.00.

 6. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til bestyrelsen.

 7. Det er forbudt at holde hund, kat eller andre dyr i det lejede
 8. Det er forbudt at anbringe fuglebræt eller lignende ud for vinduer eller altaner, ligesom det er forbudt at fodre herreløse fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område.

 9. Benyttelse af fællesarealer

 1. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til bestyrelsen hurtigst muligt.

 2. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af andelshaveren/lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. Erhvervsvirksomheder skal selv fjerne eget erhvervsaffald.

 3. Kasserede møbler, papkasser o. lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård.

 4. Hvis trapper, gange, murværk o. lign. svines til, skal den lejer, der har ansvaret herfor, omgående gøre rent.

 5. Barnevogne, cykler, knallerter o. lign. må kun stilles på de af bestyrelsen anviste steder. Knallerter må ikke tages med op i lejligheden.

 6. Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede. Vinduer i loftrum, tørrerum og kælderrum skal holdes lukkede, når vejret gør det nødvendigt. De, der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor.

 7. Vaske- og tørrerum m.v. benyttes af andelshavere. Efter benyttelsen skal rummene afleveres i brugbar og rengjort stand.

 8. Leg på trapper, i porte, kældre og loftrum er ikke tilladt.

 9. Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige beboere og skal ophøre ved mørkets frembrud. Legetøj må ikke efterlades, men skal af de pågældende eller deres familie fjernes ved legetidens ophør.

 10. Knallerter, motorcykler o.lign. må ikke startes i gården.

 11. Parkering og vask af biler, motorcykler o. lign. må ikke finde sted på ejendommens grund.

 12. Radio- og fjernsynsantenne må kun anbringes efter forudgående aftale med bestyrelsen og på nærmere fastsatte betingelser.Tilbage